Masuk-islam.com – Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz as-Sudais (Abdul Rahman Al Sudais), lahir Riyadh, Arab Saudi